Konsultacje projektu

Z uwagi na istniejący stan epidemiczny informacja o zadaniu została umieszczona na ogólnodostępnej witrynie internetowej, która umożliwia Wszystkim zainteresowanym stronom zapoznanie się z inwestycją oraz zgłaszanie wniosków i uwag do projektu.
 • 261 Plakat A3 doc (Plakat_A3.docx)
 • 231 Plakat A3 pdf (plakat_a3.pdf)
 • 350 Wniosek - edytowalny (Wniosek.docx)
 • 371 Wniosek - pdf (wniosek.pdf)
 • 497 Ulotka (Ulotka-Zasady przejmowania terenu pod rozbudowywane drogi krajowe.pdf)

 • Wypełniony wniosek mogą Państwo przesłać do dnia 30.09.2021r. (data nadania) pocztą na adres:
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
  • ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole;

  lub mailowo na adres: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

  Przedmiot działań informacyjnych

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Opolu planuje rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku Bierdzany - Kuniów.
  Podstawowym celem realizacji zamierzonej inwestycji jest:
  • rozbudowa drogi szerokość nawierzchni jezdni 8,0 m, (jeznia 2x3,5m + 2x0,5m opaski),
  • wzmocnienie/wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni – dostosowanie do obciążenia 115 kN i prognozowanego ruchu,
  • usprawnienie ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu tranzytowego,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zabezpieczenie bezkolizyjnej dostępności przyległego terenu,
  • poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie istniejącego korytarza drogi,
  • umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi.

  Cel konsultacji projektu

  Celem konsultacji projektu jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami Inwestora, stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z przedsięwzięciem możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag. Działania informacyjne mają również na celu umożliwienie Projektantowi, Inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wyboru optymalnego rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.
  Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi we wniosku na dole, dotyczącymi ochrony Państwa danych osobowych.
  UWAGA!
  Brak potwierdzenia (podpisu) zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wykorzystanie wniosku w pracach projektowych.

  Licznik wszystkich odwiedzin: 11980, na tej stronie było: 1308 odwiedzin