Predmiot kontraktu
Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku od ok km 132+216 do ok km 144+200 o długości ok 11,984 km.
Odcinek drogi krajowej nr 45 przewidziany do rozbudowy przebiega na przeważającej długości przez obszary niezabudowane.
Droga przebiega w granicach administracyjnych województwa opolskiego, w powiecie kluczborskim na terenie gmin Lasowice Wielkie oraz Kluczbork.

Parametry techniczne DK 45:
 • Klasa techniczna drogi: GP
 • Przekrój drogowy [1/2]
 • Obciążenie nawierzchni: 115kN/oś
 • Nawierzchnia: bitumiczna
Szacunkowy termin zakończenie prac projektowych: I kwartał 2023r.


NIniejsze zamówienie obejmuje wykonanie:
 • Inwentaryzacji stanu istniejącego (terenu objętego pracami wraz z inwentaryzacją istniejących zjazdów - również pod kątem ich statusu i legalności, zieleni, reklam itp.).
 • Analiz i prognoz ruchu.
 • Mapy do celów projektowania.
 • Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
 • Badań istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni,
 • Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).
 • Projektów budowlanych wszystkich branż (w tym ewentualne projekty wycinki, nasadzeń, rozbiórek).
 • Materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2016 poz.1250)
 • Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Projekty podziału nieruchomości.
 • Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Czasowe zajęcia nieruchomości.
 • Materiałów projektowych do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz ewentualnych odstępstw od warunków technicznych (w tym operatów wodnoprawnych i materiałów do decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym).
 • Decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
 • Opisu stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania decyzji ZRID.
 • Stabilizacji granic pasa drogowego (II etap podziału nieruchomości).
 • Projektów wykonawczych wszystkich branż.
 • Kosztorysu inwestorskiego.
 • Dokumentacji przetargowej (przedmiary, kosztorysy ofertowe, STWIORB).
 • Projektu stałej organizacji ruchu i koncepcji czasowej organizacji ruchu.
Parametry drogi krajowej
1 Klasa drogi "GP"
2 Grupa nośności podłoża G1 - G4
3 Obciążenie (nośność nawierzchni) 115kN/oś
4 Prędkość projektowa
 • Vp=70km/h – poza terenem zabudowy,
 • Vp=60km/h – teren zabudowy,
  • od km ok. 134+250 do km ok. 135+000
  • od km ok. 136+850 do km ok. 137+150
  • od km ok. 140+400 do km ok. 141+500
 • Vp=60km/h – teren zabudowy wraz z terenem zabudowanym,
  • od km ok. 136+850 do km ok. 137+150
  • od km ok. 140+400 do km ok. 141+500
5 Prędkość miarodajna
 • Vm=90km/h – poza terenem zbudowy (na podstawie obliczonej krętości z zastrzeżeniem § 13. ust. 2 ),
 • Vm=80km/h - teren zabudowy (ograniczenie prędkości do 70km/h), jezdnia nieograniczona krawężnikiem z zastrzeżeniem § 13. ust. 2 ),
 • Vm=80km/h - teren zabudowy (ograniczenie prędkości do 70km/h), jezdnia ograniczona krawężnikiem
 • Vm=70km/h - teren zabudowy (teren zabudowany, ograniczenie prędkości do 50km/h), jezdnia nieograniczona krawężnikiem
 • Vm=60km/h - teren zabudowy (teren zabudowany ograniczenie prędkości do 50km/h), jezdnia ograniczona krawężnikiem
6 Głębokość przemarzania gruntu hz=1.0m
7 Przekrój drogi
 • szlakowy
 • uliczny
 • półuliczny
8 Spadki poprzeczne jezdni
 • daszkowy 2% na prostych i łukach,
 • jednostronny 2÷6% na łukach,
9 Jezdnia
 • szerokości 7,0 m
10 Opaska
 • przekrój uliczny - brak,
 • przekrój szlakowy: obustronna o szerokości 0,5m o nawierzchni bitumicznej i konstrukcji jezdni
11 Skarpy
 • ukształtowane w spadku 1:1,5
12 Odwodnienie
 • powierzchniowe, rowy trapezowe przydrożne, przy przekroju szlakowym,
 • rowy kryte przy przekroju ulicznym.
13 Pobocza
 • Na drodze
  • kruszywowe szerokości 1,00m
 • Na zjazdach i dodatkowych jezdniach
  • gruntowe/ kruszywowe szerokości 0,75m
 • Przy chodnikach, ścieżkach rowerowych i ścieżkach pieszo - rowerowych
  • gruntowe/ kruszywowe szerokości 0,5m
14 Chodniki dla pieszych
 • szerokości 2,64m o nawierzchni z kostki betonowej przy krawędzi jezdni (szerokość mierzona wraz ze skrajnią drogową, balustradą ochronną oraz obrzeżem),
 • szerokości 1,66m o nawierzchni z kostki betonowej oddzielony od jezdni pasem zieleni/rowem (szerokość mierzona wraz z obrzeżami)
15 Ścieżka rowerowa
 • szerokości 2,84m o nawierzchni z kostki betonowej przy krawędzi jezdni (szerokość mierzona wraz ze skrajnią drogową, balustradą ochronną oraz obrzeżem),
 • szerokości 2.00m o nawierzchni z kostki betonowej oddzielony od jezdni pasem zieleni/rowem (szerokość mierzona wraz z obrzeżami)
16 Ścieżka pieszo - rowerowa
 • Na terenie zabudowy:
  • szerokości 3,84m przy krawędzi jezdni (szerokość mierzona wraz ze skrajnią drogową, balustradą ochronną, skrajnią ścieżki oraz obrzeżem),
  • szerokości 3,16m oddzielona od jezdni pasem zieleni/rowem (szerokość mierzona wraz z obrzeżami).
 • poza terenem zabudowy:
  • szerokości 3,34m przy krawędzi jezdni (szerokość mierzona wraz ze skrajnią drogową, balustradą ochronną, skrajnią ścieżki oraz obrzeżem),
  • szerokości 2.66m oddzielona od jezdni pasem zieleni/rowem (szerokość mierzona wraz z obrzeżami).
17 Zatoki autobusowe
 • o szerokości 3,0m i długości 20,0m, ze skosem najazdowym 1:8 i wyjazdowym 1:4,
 • ponadto na długości peronu na chodniku zaprojektowano 2 rzędy płytek ostrzegawczych (dotykowych) 35x35x5cm;
18 Dodatkowe jezdnie drogi krajowej:
 • klasa drogi: D,
 • prędkość projektowa: Vp=30km/h,
 • przekrój: jednojezdniowy z jednym pasem ruchu o szerokości 3,5 m z niezbędnymi poszerzeniami na łukach,
 • mijanki: długości 25m, szerokości 1,5m zlokalizowane w odległości mniejszej niż 1,0km od siebie
Parametry dróg powiatowych
Z droga krajową krzyżują się drogi powiatowe:
 • w km 135+162.24 - 1333O, (rys. 1.3),
 • w km 137+009.16 - 1332O, (rys. 1.4),
 • w km 137+643.18 - 1329O, (rys. 1.5),
 • w km 141+211.67 - 1326O, (rys. 1.7),
 • w km 141+715.93 - 1319O, (rys. 1.8).
1 Klasa drogi "Z"
2 Grupa nośności podłoża G1 - G4
3 Obciążenie (nośność nawierzchni) 115kN/oś
4 Prędkość projektowa
 • Vp=40km/h,
5 Głębokość przemarzania gruntu hz=1.0m
6 Przekrój drogi
 • szlakowy
 • uliczny
 • półuliczny
7 Spadki poprzeczne jezdni
 • daszkowy 2% na prostych i łukach,
8 Jezdnia
 • szerokości 6,0 m
9 Skarpy
 • ukształtowane w spadku 1:1,5
10 Odwodnienie
 • powierzchniowe, rowy trapezowe przydrożne, przy przekroju szlakowym,
 • rowy kryte przy przekroju ulicznym.
11 Pobocza
 • Na drodze
  • kruszywowe szerokości 1,00m
 • Na zjazdach
  • gruntowe/ kruszywowe szerokości 0,75m
Parametry drogi gminnej
Z drogą krajową krzyżuje się droga gminna:
 • w km 134+382.38 - 101430O. (po przekwalifikowaniu na drogę publiczną).
1 Klasa drogi "L"
2 Grupa nośności podłoża G1 - G4
3 Obciążenie (nośność nawierzchni) 100kN/oś
4 Prędkość projektowa
 • Vp=30km/h,
5 Głębokość przemarzania gruntu hz=1.0m
6 Przekrój drogi
 • szlakowy
 • półuliczny
7 Spadki poprzeczne jezdni
 • daszkowy 2% na prostych i łukach,
8 Jezdnia
 • szerokości 5.5 m
9 Skarpy
 • ukształtowane w spadku 1:1,5
10 Odwodnienie
 • powierzchniowe, rowy trapezowe przydrożne, przy przekroju szlakowym,
 • rowy kryte przy przekroju ulicznym.
11 Pobocza
 • Na drodze
  • kruszywowe szerokości 0.75m
 • Na zjazdach
  • gruntowe/ kruszywowe szerokości 0,75m
Ekrany akustyczne
Z uwagi, że rozbudowa drogi wymaga poszerzenia istniejącego pasa drogowego lokalizacja ekranów akustycznych możliwa jest w przypadku gdy:
 • ekran akustyczny nie będzie miał wjazdów do posesji,
 • ekran akustyczny nie będzie ograniczał funkcjonowania na działce.
Planuje się wykonanie ekranów akustycznych w km:
 • 140+405 - 140+580 (SL) - rys. 1.7,
 • 140+605 - 140 -670 (SP) - rys. 1.7,

Licznik wszystkich odwiedzin: 12546, na tej stronie było: 1033 odwiedzin